महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक्स असोसिएशन लि- मुंबई यांच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या ßकै-वैकुंठभाई मेहता उत्कृष्ट जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकÞ या पुरस्कारासाठी सन २०१६ साठी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवड---

lwpuk %

vtZ MkÅuy¨M dj.;klkBh ;sFks fDyd djk

vtZ iw.kZi.ks Hk#u [kkyhy besy vk;Mh oj ikBokok-

sdccbank@rediffmail.com, sarvodayaice@gmail.com